Leveringsvoorwaarden

Impuls B.V. en Impuls fysiotherapie – Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Impuls B.V. en Impuls fysiotherapie: de gebruiker van de algemene voorwaarden, verder te noemen IMPULS.
Opdrachtgever: de wederpartij van IMPULS die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen
1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen IMPULS en Opdrachtgever waarop IMPULS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met IMPULS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1 De door IMPULS gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende een op de offerte weergegeven aantal werkdagen. IMPULS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen deze termijn schriftelijk wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. Bij aanvaarding van een ten gevolge van het verlopen van deze periode ongeldige offerte, heeft IMPULS het recht op kosten van en na overleg met Opdrachtgever een vooronderzoek te verrichten teneinde vast te stellen of de inhoud van de oorspronkelijk voorgestelde begeleiding nog van toepassing is. Blijkt dit na onderzoek niet het geval, dan zal een nieuwe offerte worden uitgebracht en bedoelde aanvaarding niet worden geaccepteerd.
2 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod is IMPULS daaraan niet gebonden en zal IMPULS in overleg treden met Opdrachtgever.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1 IMPULS zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Een en ander op grond van beschikbaarheid en de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IMPULS het recht bepaalde werkzaamheden als opdrachtgever te laten verrichten door derden.
3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IMPULS in overleg heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IMPULS worden verstrekt, voor zover zulks door privacyoverwegingen niet wordt beperkt.
4 IMPULS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat IMPULS is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor IMPULS kenbaar behoorde te zijn.
5 Indien door IMPULS of door IMPULS ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers
in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2 IMPULS zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan IMPULS kunnen worden toegerekend.
3 Termijnoverschrijding leidt nimmer tot een aansprakelijkheidstelling door Opdrachtgever.

Artikel 6 Tarieven
1 De tarieven en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
2 Indien IMPULS kan aantonen dat tussen de momenten van aanbieding en opdrachtbevestiging, ten aanzien van bijv. lonen de tarieven of prijzen onvoorzienbaar zijn gewijzigd, is IMPULS gerechtigd de vigerende aanbieding in te trekken en in overleg met Opdrachtgever de prijsstijgingen in een nieuwe aanbieding te verwerken.
3 IMPULS zal Opdrachtgever dit voornemen schriftelijk kenbaar maken.

Artikel 7 Betaling
1 Betaling van de facturen van IMPULS dient te geschieden binnen het op de factuur vermelde aantal dagen na factuurdatum. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. IMPULS heeft in deze situatie te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
2 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van IMPULS op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
3 Alle door IMPULS te maken gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten wegens niet nakomen van enige verplichting van Opdrachtgever komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 8 Eigendomsrechten
1 Alle door IMPULS verstrekte middelen, methoden, stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van IMPULS worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 9 Onderzoek, reclamaties
1 Klachten over de verrichte werkzaamheden en overige dienstverlening dienen door Opdrachtgever direct en in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na voltooiing van de training en begeleiding en alle andere dienstverleningen, schriftelijk te worden gemeld aan IMPULS. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat IMPULS in staat is adequaat te reageren.
2 Indien een klacht gegrond is, zal IMPULS de training en begeleiding alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste ter bepaling door beide partijen.

Artikel 10 No Show en opzegging
1 Bij het niet verschijnen op een geplande afspraak of niet tijdig annuleren (korter dan 24 uur voor geplande afspraak) – bij IMPULS of een onder 4.2 bedoelde derde – kan het relevante (verrichtingen) tarief in rekening worden gebracht, ongeacht of de afspraak onderdeel is van een abonnement of samengestelde overeenkomst op offertebasis.
2 Partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.
3 Bij eenzijdige opzegging door Opdrachtgever vindt geen restitutie plaats en is deze gehouden tot betaling van het volledig tarief.
4 Bij opzegging overeengekomen tussen Opdrachtgever en IMPULS is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor de verrichte – c.q. tot twee weken na opzegging ingeplande en uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1 IMPULS is deugdelijk en conform de beroepseisen voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd en zal zich zulks ook houden.
2 Aansprakelijkheid van IMPULS is beperkt tot maximaal het bedrag van de te verstrekken uitkering.
3 IMPULS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verzuimschade en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12 Geschillen
1 Alle geschillen die ontstaan of mochten ontstaan uit de overeenkomst of naar aanleiding van haar totstandkoming of uitvoering zullen exclusief beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank Noord Nederland, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Artikel 13 Toepasselijk recht
1 Op elke overeenkomst tussen IMPULS en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Venlo. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Groningen NL, 29 11 2017