Functionele Capaciteit Evaluatie

Het meten van de functionele capaciteit (FCE, Functional Capacity Evaluation) voor het waarderen van de fysieke mogelijkheden van een persoon in relatie tot de werkbelasting is de laatste jaren sterk opgekomen. FCE biedt de mogelijkheid voor een objectieve waardering van de functionele capaciteit. Voor het meten van deze functionele capaciteit is een beperkt aantal methoden ontwikkeld. Eén van deze methoden is Ergo-Kit. Ergo-Kit werd in 1994 op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Impuls heeft zich voor het uitvoeren van FCE’s aangesloten bij Ergo Control, de leverancier van Ergo-Kit. Impuls is gecertificeerd om de testmethode uit te voeren.

U kunt hier de tekst als PDF downloaden: Functionele Capaciteit Evaluatie

Doel

Het doel van het uitvoeren van een FCE is het ver-schaffen van een advies over de functionele capaciteit van een werknemer. Dit advies kan betrekking hebben op:
• De mate van algemene arbeidsgeschiktheid of – ongeschiktheid;
• De lichamelijke geschiktheid voor een bepaalde functie;
• De voortgang van een revalidatieprogramma;
• Voorwaarden voor of aanpassingen van de werkplek.

FCE in de praktijk

In de volgende situaties kan een FCE-onderzoek zinvol zijn:
• Reïntegratie na arbeidsongeschiktheid;
• Een herkeuring na een ongeval of na revalidatie;
• Een claimbeoordeling;
• Beroepsoriëntatie;
• Situaties waarin mogelijk preventieve maatregelen noodzakelijk zijn.

De test neemt ongeveer 4 uur in beslag en bestaat uit veertien onderdelen. De inhoud en uitvoering van de testen kunnen aangepast worden aan de werksituatie van de cliënt. Allereerst wordt een uitgebreide intake gedaan om de gezondheidssituatie duidelijk in beeld te krijgen. Vervolgens worden onder andere getest: meerdere tilsituaties, bovenhands werken, werken in gehurkte of gebukte houding, handvaardigheid etc. Met de Physical Agility Tester (onderdeel van de Ergo-Kit) kunnen werkplekken worden gesimuleerd. Op verschillende werkhoogten kunnen lichamelijke mogelijkheden en onmogelijkheden worden gemeten. Niet alleen de spierkracht wordt objectief gemeten, maar ook de belastbaarheid van het lichaam, het coördinatievermogen en de stabiliteit. De testresulta-ten zijn betrouwbaar; bewuste of onbewuste tegen-werking is terug te vinden in de meetresultaten.
Soms kan het wenselijk zijn dat voorafgaand aan de test een beeld ontstaat van de uit te voeren werk-zaamheden. Dan kan door de testbegeleider (tevens ergonoom) een Functieonderzoek worden uitge-voerd. Hierbij worden de gegevens uit het FCE-onderzoek gekoppeld aan de belasting die het taken-pakket van de betreffende functie van de medewer-ker vraagt.

Resultaten

Bedrijfsartsen en reïntegratiebegeleiders zijn meestal de aanvragers voor deze testmethode. Zij geven aan dat deze objectieve testmethode een sterke toe-gevoegde waarde heeft bij de beoordeling of een cliënt geschikt is voor het huidige of ander werk.

Organisatie

De opdrachtgever meldt een cliënt aan. In overleg wordt bepaald wat de vraagstelling is en of vooraf-gaand aan het FCE een werkplekanalyse moet plaatsvinden. Vervolgens draagt Impuls de verant-woording over de verdere uitvoering van de FCE. Uiteraard vindt een uitgebreide rapportage plaats. Deze wordt naar de aanvrager gestuurd. Desgewenst kan nog overleg plaatsvinden tussen de testleider en de aanvrager.