Beleid fysieke belasting

Impuls kan bij het vormen van een logisch, consistent en praktisch beleid fysieke belasting een belangrijke adviserende rol spelen. De fysiotherapeuten/ bewegingswetenschappers van Impuls worden geregeld ingezet om samen met de organisatie een structuur te ontwikkelen voor een preventief beleid ten aanzien van fysieke aspecten in het werk. ‘Losse’ interventies worden met elkaar verbonden tot een meetbaar en geborgd geheel. Onze veelzijdige kennis en ervaring met betrekking tot praktische methoden die ingezet kunnen worden, maken een effectieve uitwerking mogelijk. De resultaten van een goed beleid vertalen zich in tevreden medewerkers en een laag verzuim. Impuls is zeer gemotiveerd om hierin mee te werken met uw organisatie omdat preventie van fysieke klachten het streven van onze organisatie is.

U kunt hier de folder als PDF downloaden: Beleid fysieke belasting

Doel

Het doel van het advies met betrekking tot beleid fysieke belasting is samen met de betrokken organisatie te komen tot een structuur die concrete verbeteringen en preventief denken en handelen tot gevolg heeft.

Van korte adviezen tot projecten

De rol die Impuls kan vervullen is erg variabel. Het kan gaan om kort en bondig advies, maar ook om het opzetten van een volledig bedrijfszorgplan.

Impuls en korte adviezen fysieke belasting

Bepaalde klanten willen een compact advies ten aanzien van bijvoorbeeld het beleid aangaande preventie van klachten door beeldschermwerk. Ook kan het gaan over scholing in til- en transfertechnieken of over het beleid met betrekking tot ergonomische hulpmiddelen.

Impuls en projecten fysieke belasting

Bij een project fysieke belasting kan Impuls de volgende taken verrichten:
• Leiding geven aan de projectgroep
• Kaders van het beleid fysieke belasting aangeven
• Structuur aanbrengen in de inventarisatiefase
• (mede) Vormgeven van algemene en specifieke beleidsbepaling fysieke belasting
• (mede) Vormgeven van het concrete plan van aanpak
• Richting geven aan en deels uitvoeren van verdiepingsonderzoek: Beoordelingen van werkplekken en werksituaties
• Vormgeven en uitwerken van evaluaties
• Ondersteuning bieden bij praktische interventies als werkplekonderzoek, til- en transferscholing en begeleiding van medewerkers met fysieke klach-ten
• Richting geven aan de borging van het beleid fysieke belasting

Resultaat van dit proces

We werken samen met een organisatie bij voorkeur aan het tot stand brengen van de volgende realiteit:
1. Er is sprake van een structureel bedrijfszorgplan ten aanzien van fysieke belasting
2. Het bedrijfszorgplan kenmerkt zich door een constante verbetercyclus, waarbij het accent ligt op preventie van fysieke gezondheidsklachten
3. Het bedrijfszorgplan geeft duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan ten aanzien van aspecten van fysieke belasting
4. Het bedrijfszorgplan voorziet in duidelijke praktijkrichtlijnen ten aanzien van praktische werksituaties
5. Het bedrijfszorgplan voorziet in een helder tijds-pad met betrekking tot te ondernemen acties en in te zetten interventies als er sprake is van werknemers met verminderde belastbaarheid of ongunstig gedrag ten aanzien van fysieke aspecten in het werk
6. Het bedrijfszorgplan kenmerkt zich door borging van de essentiële aandachtspunten

Van beleid fysieke belasting naar integraal gezondheid management

Als vervolg op een goed en consequent beleid fysieke belasting is ontwikkeling naar integraal gezondheidsmanagement een logische stap. IGM is het systematisch orga-niseren van de effecten van bedrijfsactiviteiten op de ge-zondheid van de medewerkers. Impuls kan bij gezondheidsbevorderende projecten een adviserende rol spelen.