Spreekuur op locatie

Intensieve en vooral preventieve begeleiding van werknemers met fysieke en psychische klachten blijkt zeer lonend te zijn. In plaats van actie te ondernemen als er sprake is van verzuim, worden medewerkers vroegtijdig gezien door onze experts. Een leidinggevende kan een werknemer rechtstreeks naar ons verwijzen, en d.m.v. deze snelle en slagvaardige aanpak verzuimkosten structureel voorkomen.

U kunt hier de tekst als PDF downloaden: Spreekuur op locatie

Doel van het spreekuur op locatie

Doordat onze interventies snel kunnen worden ingezet en gericht zijn op de oorzaak van het probleem, kan verzuim voorkomen worden. Het doel van de begeleiding is de werknemer zo snel mogelijk te laten herstellen en naar een niveau te brengen waarbij de persoon duurzaam goed kan functioneren in de werksituatie. Kenmerk van de aanpak is het stapsgewijs en onder begeleiding opbouwen van de belastbaarheid. De werknemer krijgt sturing over zijn klachten en leert op welke manier zijn belastbaarheid te verbeteren is.
U kunt hier de folder als PDF downloaden: Spreekuur op locatie

Aanmelding

De leidinggevende is op de hoogte van een fysiek probleem van een medewerker. Impuls wordt ingeschakeld, waarna de intake binnen enkele dagen plaatsvindt.
Klachtengericht onderzoek
In het klachtengericht onderzoek kijken we naar de knelpunten m.b.t. belasting (draaglast), belastbaarheid (draagkracht) en gedrag. De intake bestaat uit zowel een lichamelijk onderzoek, gericht op de klachten, als een uitgebreid gesprek.

Naar aanleiding van de intake worden in overleg met cliënt de aandachtspunten benoemd, wordt de doelstelling van de begeleiding bepaald en een plan van aanpak opgesteld. De leidinggevende wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. Ook wordt met de leidinggevende zo concreet mogelijk besproken op welke manier verzuim kan worden voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan de taakinvulling of werkwijze van de werknemer.

Spreekuur in de praktijk

• doelstellingen en begeleidingstraject
Naar aanleiding van de probleemanalyse worden de korte en lange termijn doelstellingen van het begeleidingstraject bepaald. Samen met de werknemer wordt een activiteiten- en tijdpad uitgestippeld. Daarnaast vindt overleg plaats met de werkgever, huisarts, bedrijfsarts en andere betrokkenen.

• inzicht geven in de klachten
We besteden veel aandacht aan het geven van informatie over de aard van de klacht. Dit vergroot het inzicht en de kans op herstel.

• training van bewegingsgedrag op het werk en thuis
De wijze waarop mensen omgaan met hun rug, nek en schouders is van grote invloed op het ontstaan van klachten. In de scholing zal daarom gedragstraining gericht op de werkplek plaatsvinden. Ook thuissituaties zoals huishoudelijke activiteiten en hobby’s zullen we met de betrokkene doornemen.

• oefeningen
Op basis van het klachtengericht onderzoek wordt soms voor de deelnemer een individueel programma opgesteld, gericht op verbetering van kracht en lenigheid. Tijdens de scholing leren we oefeningen aan die de cliënt thuis kan uitvoeren, en waarmee verschijnselen als rugklachten, nekklachten, hyperventilatie, slapeloosheid of een gespannen gevoel positief kunnen worden beïnvloed.

• conditieopbouw
Bij een verminderde belastbaarheid wordt de werknemer begeleid bij de conditieopbouw door
middel van wandelen, lopen, fietsen en / of medische fitness.

• aanpassen van de werkplek
In sommige gevallen is het nodig dat naar aanleiding van ons werkplekonderzoek een aanpassing van de werksituatie plaatsvindt.

• behandeling
Op basis van het onderzoek kan geschikte hulp in het reguliere behandelcircuit worden aangestuurd. Hierover nemen wij dan contact op met de behandelaar.

• overleg
Regelmatig zal overleg met de werknemer en werkgever plaatsvinden over de vorderingen van het herstelproces. Ook met de behandelaar zal worden overlegd over het behandelverloop.

• Re-integratie in het werk
Indien er sprake is van verzuim zal de werknemer zodra het enigszins mogelijk is, terugkeren in de werksituatie. Gelijkmatige opbouw van de belasting zal in overleg met de bedrijfsarts uitgebouwd worden naar een bij voorkeur volledige werkhervatting.

• vervolg
We zullen ook op langere termijn een vinger aan de pols houden door evaluatiemomenten af te spreken met de werknemer en werkgever.

Rol Impuls

Impuls vervult een aansturende rol om het zorgproces optimaal te laten verlopen. Communicatie met leidinggevende, bedrijfsarts, eventueel huisarts of andere behandelaren is hierbij essentieel.

Organisatie

Afhankelijk van de grootte of het aantal locaties van de organisatie is Impuls een dag(deel) per week aanwezig om medewerkers op locatie te begeleiden. Dit levert tijdwinst op, verlaagt de drempel om te verwijzen en vergemakkelijkt het contact met sleutelfiguren in de organisatie.
Resultaten
Impuls heeft prima resultaten geboekt bij meerdere grote organisaties in de zorgsector en bij productiebedrijven. In alle projecten is een belangrijke daling van het verzuim door deze werkwijze tot stand gebracht. Graag willen we u in
contact brengen met onze referenties, die hun ervaringen met alle plezier met u willen delen.
Van curatief naar preventief
Het opbouwen van een langdurige samenwerking met een organisatie is voor ons belangrijk. Preventief beleid, met als uitgangspunt het aanleren van juiste werktechnieken en het optimaliseren van werkomstandigheden, is hierbij ons streven. Vanuit de casuïstiek levert Impuls belangrijke informatie aan om deze aanpak in praktijk te brengen.